Olağan Genel Kurul

Olağan Genel Kurul

GEREKLİ EVRAKLAR

1) Dilekçe

2) Genel kurul toplantı tutanağınoter tasdikli (TTK 64/4 – 375/f  ye göre GKTM defterine yapıştırılmalı) (1 asıl – 1 fotokopi)

3) Genel kurula üyelerin davet edildiği elden tebliğ tutanağı, posta ile yapılan tebliğ, gazete ilanı vs.

4) Hazır Bulunanlar listesi  ( 1 asıl)

5) Bakanlık temsilcisi atama yazısı (1 asıl)

6) Genel kurulda yönetim kurulu seçimi var ise yönetim kurulu görev taksimi ve kooperatifin temsil ve ilzamının ne şekilde olacağına dair Yönetim Kurulu Görev Dağılımı ve Temsil Kararı. Bu Karar Ticaret Sicili Müdürlüğünce tasdik edilecektir. (1 asıl)

7) Temsil ve İlzama yetkili Yönetim Kurulu üyelerinin unvan altında imza beyannameleri. Bu beyanname Ticaret Sicili Müdürlüğünce düzenlenecektir. (1 asıl)

8) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış ve imzalanmış gündem kararı (1 adet fotokopi)

9)Pay sahibi olmayan yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerinin bu görevi kabul ettiklerine ilişkin yazılıbeyanları. 

10) Denetçi seçimi yapıldı ise denetçilerin kimlik fotokopileri  (1 er adet)