Müteahhitlik Yapı Sicil Belgesi

Yapı Müteahhitliği Yetki Belgesi Numarası 

16.12.2010 tarih ve 27787 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik” kapsamında 01.01.2012 tarihinden itibaren yapı ruhsatına tabi bütün yapıların bir yapı müteahhidinin sorumluluğu altında inşa edilmesi, yapı müteahhitliğini üstlenecek olan her müteahhidin bir yapı  müteahhidi yetki belgesi numarası alması, bu numaranın  yapı ruhsatında, yapı kullanma izin belgesinde ve  yapım işleri sözleşmesinde  kullanılması  zorunluluğu  getirilmiştir.

1- YAPI MÜTEAHHİTLİĞİ VE YETKİ BELGESİ NUMARASI ALINMASI


Yapı Müteahhitliği ve Yetki Belgesi Numarası Alınması için doğrudan il müdürlüklerine yapılabileceği gibi, internet üzerinden de gerekli başvuru yapılabilecektir. Yapı müteahhitliğinin adi ortaklık veya ortak girişimce üstlenilmesi halinde, ortaklarca 6 ncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen şekilde başvuru yapılması ve Müdürlükten tüm ortaklık adına yeni bir yetki belgesi numarası alınması zorunludur.

DOĞRUDAN İL MÜDÜRLÜKLERİNE BAŞVURU: 
16.12.2010 tarih ve 27787 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik ekinde yer alan ‘’Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi Numarası Başvuru Formu’’ eksiksiz olarak doldurulduktan sonra bir dilekçe ve ekinde diğer belgeler ile birlikte T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Antalya İl Müdürlüğü /Antalya adresine başvuru yapılacaktır. 
 
İNTERNET YOLU İLE BAŞVURU: 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlatılan Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) web sayfasına girilerek  (http://yambis.cevresehircilik.gov.tr/) müteahhit tanımlama bölümündeki form doldurularak kaydedildikten sonra aynı ekranda yer alan ‘’Yetki Belgesi Numarası Başvuru’’ bölümünde girilip form doldurulduktan sonra, formun çıktısı alınıp, kaşe ve imzalanmasının ardından bir dilekçe ekinde diğer belgeler ile birlikte T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Aksaray İl Müdürlüğü /Aksaray adresine gönderilebilecektir. 
  

YAPI MÜTEAHHİTLİĞİ YETKİ BELGESİ NUMARASI ÇİN İSTENİLEN BELGELER,


A- GERÇEK KİŞİLER:  
1- Dilekçe 
2- Kayıtlı olduğu meslek odasından müracaat yılı içinde alınmış kayıt belgesinin Aslı veya Müdürlükçe onaylı örneği    
2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
4- Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi Numarası Başvuru formu (*)

(*)Başvuru dilekçesi ekindeki bilgilerin YAMBİS -Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemine işlenerek, uygunluğu Müdürlük elemanlarınca teyit edilecek olan bilgilerin sistemden alınacak   başvuru formunu, başvuru sahibinin kendisinin imzalaması ya da  başvuru formunu imzalayacak kişiye vekâlet vermesi)

B- TÜZEL KİŞİLER: 
1-Dilekçe 
2- Şirketin kayıtlı olduğu meslek odasından alınmış kayıt belgesinin Aslı veya Müdürlükçe onaylı örneği    
3-Şirket sözleşmesinin yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin Aslı veya Müdürlükçe ya da ilgili Sicil Memurluğunca tasdik edilmiş sureti  
4- Şirket türüne göre (şirket ortaklarının, temsile yetkili kişilerin, şirket müdürlerinin, Genel Müdürlerin, Yönetim Kurulu Üyelerinin vb)  kimlik bilgileri için Nüfus Cüzdanı Fotokopileri ve ( Vergi No, Vergi Dairesi, Adres, Tel, Fax, Email vb bilgileri)
5- Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi Numarası Başvuru formu (**) 

(**)Başvuru dilekçesi ekindeki bilgilerin YAMBİS -Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemine işlenmesi ve uygunluğu Müdürlükçe teyit edilecek olan bu bilgilerin sistemden alınacak   başvuru formunu, başvuru sahibi şirketin imzaya yetkili kişilerinin imzalaması   ya da şirketin imzaya yetkili kişilerinin başvuru formunu imzalayacak   kişiye vekalet vermesi )

GEREKLİ BELGE ÖRNEKLERİ: 
• Yapı Müteahhitliği Yetki Belgesi Numarası Başvurusu  
• Yapı Müteahhitliği Yetki Belgesi Numarası Başvurusu  
• Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi Numarası 
• Geçici Ustalık Yetki Belgesi Başvuru Formu

2- KONU İLE İLGİLİ MEVZUAT:


Konu ile ilgili mevzuat 16.12.2010 tarih ve 27787 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik ” te düzenlenmiştir. Daha sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Yönetmelik’’ile ilgili uygulamaya yönelik tereddütlerin giderilmesi için düzenlenmiş olan 06.07.2011 tarih ve 12978 sayılı 2011/2 genelgesinde, (b) yapı müteahhitlerinin sorumlulukları ve yapı müteahhit sicilinin uygulaması konuları ile ilgili bilgilere yer verilmiştir.