Olağan Genel Kurul

 

GEREKLİ EVRAKLAR

1) Dilekçe

2) Genel kurul toplantı tutanağı noter tasdikli (TTK 64/4 – 375/f  ye göre GKTM defterine yapıştırılmalı) (1 asıl - 1 fotokopi)

3) Genel kurula üyelerin davet edildiği elden tebliğ tutanağı, posta ile yapılan tebliğ, gazete ilanı vs.

4) Hazır Bulunanlar listesi  ( 1 asıl)

5) Bakanlık temsilcisi atama yazısı (1 asıl)

6) Genel kurulda yönetim kurulu seçimi var ise yönetim kurulu görev taksimi ve kooperatifin temsil ve ilzamının ne şekilde olacağına dair noter onaylı Kooperatif Yönetim Kurulu Görev Dağılımı Kararı (1 asıl -1fotokopi)

7) Temsil ve İlzama yetkili Yönetim Kurulu üyelerinin unvan altında noterce düzenlenmiş imza beyannameleri (1 asıl).  (Daha önce verilmişse yenisinin çıkartılmasına gerek yoktur.)

8) Temsil ve ilzam yetkisi verilmeyen yönetim kurulu üyelerinin bu görevi kabul ettiklerine ilişkin yazılı beyanları. Bu beyannamenin ekinde imza beyannamesinin ibraz edilmez ise bu bilgileri içeren beyanın noterce düzenlenmesi zorunludur.

9) Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış gündem kararı (1 fotokopi)

10) Denetçi seçimi yapıldı ise denetçilerin kimlik fotokopileri  (1 er adet)

 

NOT: Genel Kurul tutanağı elde yazılmışsa bilgisayarda temize çekilmiş örneği memurluğumuza verilmelidir.

Gösterim: 973