Menkul Gayri Menkul Değer Kira Tespiti

Talep sahibi Oda’mıza bir dilekçe ile müracaat eder. Dilekçede gayrimenkulün ada ve parsel numaraları, mevkii, değerinin mi yoksa kira bedelinin mi tespitinin istendiği belirtilir. İlgili dilekçeye gayrimenkulün tapu fotokopisini, imar çapını, varsa krokisini ve plan örneğini ekler.

Menkul ile ilgili taleplerde ise, dilekçe ekine varsa muhasebe kayıtları, fatura fotokopileri veya sigorta kayıtlarını ekler.

Odamız Meclisince seçilmiş olan Bilirkişi listesinden konuyla ilgili uzman bilirkişiler seçilir, seçilen bilirkişiler için Genel Sekreterlik onayı alınır ve daha sonra bilirkişilere talep aktarılır.
Talepte bulunan kurum veya kuruluşun temsilcisi, Oda Raportörü ve Oda Bilirkişileri ile birlikte menkul ya da gayrimenkulün mahalline gidilir. Söz konusu menkul ya da gayrimenkul yerinde görüldükten sonra değerlendirmeler yapılır. Elde edilen veriler çerçevesinde, TOBB Kanunu Muamelat Yönetmeliğinin ve Kamu İhale Kanununun ilgili maddelerine uygun olarak Bilirkişi Raporu hazırlanır. Hazırlanan Bilirkişi Raporu Oda tarafından onaylandıktan sonra talep eden kurum veya kuruluşa verilir.
 
Odamız Muhasebe Müdürlüğü veznesine söz konusu ücreti yatırır.

Gösterim: 456